Hoe ziet didactisch onderzoek er bij ons uit?

Dit onderzoek wordt afgenomen door Rose de Waal. 

Als ouders of school op zoek zijn naar concrete handvatten om een hoogbegaafd kind daadwerkelijk iets te kunnen leren op school, is het didactisch onderzoek bij uitstek de manier om daar achter te komen.
Het doel van dit onderzoek is zicht krijgen op de didactische ontwikkeling van het kind. Hierbij onderzoeken we niet alleen zijn of haar plafond, maar ook de beheersing van de verschillende vaardigheden en kennis en inzet van strategieën.

Het is belangrijk om de hiaten en de grenzen te zoeken van het kennisgebied van het kind, zodat school weet waar de kansen liggen in de lesstof die nog niet beheerst wordt. Vaak is uit Cito-scores of uit gedrag niet op te maken waar deze kansen liggen, omdat hoogbegaafde leerlingen lang niet altijd hoge scores en passend gedrag laten zien, maar net zo vaak gemiddelde scores of onvoldoendes halen of zelfs totaal stagneren.

Door middel van een didactisch onderzoek achterhalen we wat een hoogbegaafd kind beheerst op de gebieden Rekenen, Spelling, Technisch Lezen en Begrijpend Lezen.
Omdat het voor een school niet altijd makkelijk is te achterhalen welke strategieën een hoogbegaafde leerling kent en hanteert, onderzoeken we naast het beheersingsniveau van het kind ook het strategiegebruik en observeren we het gedrag van het kind tijdens de afname van het onderzoek.
Ouders ontvangen na ongeveer een week het onderzoeksverslag.

Na een didactisch onderzoek vindt altijd een nabespreking met ouders en met school plaats. Juist omdat er adviezen worden gegeven over de schoolse vaardigheden is de brug met school en schoolwerk belangrijk en een logische vervolgstap van het didactisch onderzoek.

Als daar behoefte aan is kan school tevens worden geholpen bij het opstellen van een plan van aanpak voor de hoogbegaafde leerling. Rose haar kennis van het Nederlandse schoolsysteem in combinatie met haar zicht op de behoeften van hoogbegaafde kinderen op school zorgt ervoor dat ze toereikende adviezen aan school kan geven.

Begeleiding

Bij Rose is ook begeleiding van kinderen met betrekking tot schools functioneren mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wegwerken van hiaten, het omgaan met faalangst, het vinden van een juiste werkstrategie, leren doorzetten en je kwaliteiten benutten. Hierbij is communicatie met en coaching aan de leerkrachten een mooie meerwaarde.

Het uurtarief voor begeleiding is 90 euro. Reiskosten worden berekend volgens het geldende uurtarief.

Wanneer Rose participeert aan een gesprek met school n.a.v. de begeleiding: 75 euro voor gesprekken van 45min (incl. voorbereidingstijd van 15 minuten is dit een uur).

Voor het bespreken van didactisch onderzoek en/of begeleiding bij Rose mailt of belt u met onze praktijk 

Verschillende pakketten

Pakket 1: didactisch onderzoek met verslag van zowel observaties als resultaten en aanbevelingen voor het aanbod op school, inclusief intakegesprek en nagesprek met ouders.

Prijs: 595, – incl BTW

Pakket 2: als Pakket 1 + adviesgesprek met school om het verslag toe te lichten en te helpen helder te krijgen welke mogelijkheden haalbaar zijn voor uw kind op school. Dit gesprek is eenmalig en bedraagt €90 incl BTW.

Prijs €685,- incl BTW

Pakket 3: als Pakket 2 + evaluatiegesprek met school na 6 à 8 weken.

Zowel het adviesgesprek als het evaluatiegesprek met ouders en school bedragen €90 incl btw.

Prijs €775,- incl BTW

Een didactisch onderzoek geeft een algeheel beeld van het didactisch niveau van een leerling op alle vakgebieden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen). Mocht er behoefte zijn aan didactisch onderzoek op slechts één vakgebied, dan is dat mogelijk vanaf €350,-. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal uren.

Rose de Waal
Rose de Waal Gedragsspecialist, intern begeleider, psycholoog
Mijn theoretische basis ligt, met een afgeronde master, in de psychologie en mijn achtergrond in het onderwijs, als intern begeleider, leerkracht en gedragsspecialist. Daarnaast heb ik de cursus ‘didactisch onderzoek bij hoogbegaafde kinderen’ met succes afgerond en heb ik de nodige ervaring met het afnemen van didactische (deel)onderzoeken bij (hoogbegaafde) kinderen. Hiernaast heb ik vanuit mijn persoonlijke situatie de afgelopen jaren uitgebreid kennis genomen van hoogbegaafdheid bij kinderen en blijf ik dat dagelijks doen via boeken en websites.
Mijn ervaring in het onderwijs, in combinatie met mijn psychologische achtergrond en mijn motivatie om geïnformeerd te zijn en te blijven over het onderwerp hoogbegaafdheid, zorgt ervoor dat ik voldoende kennis en capaciteit heb om kwalitatief hoogwaardig didactisch onderzoek te verrichten bij hoogbegaafde kinderen, aanbevelingen te doen richting school en adviezen te geven richting compacten, verrijken en versnellen.